Pasporty komunikací

Jedná se opět o převážně kvantitativní evidenci ploch komunikací, jejímž účelem je především:

Ilustracni fotografie

Pasport komunikací a dopravního značení eviduje plochy komunikací (vozovky, chodníky, obrubníky, parkoviště) a prvky, které tvoří součást a vybavenost komunikací (vpusti, dopravní značení, přechody, apod.). Pasport komunikací je možné vytvořit nad jakýmkoliv vhodným grafickým podkladem, ať se již jedná o vektorovou katastrální či technickou mapu, nebo rastrovou mapu či ortofotomapu. Porovnáním ploch komunikací se zobrazenou digitální katastrální mapou lze získat důležité informace o parcelách dotčených komunikacemi. Pasport obsahuje informace o geometrii součásti (délka, šířka, plocha) a stavu součásti (typ, stav povrchu, apod.). Pasport dopravního značení obsahuje jednotlivé sloupky, na kterých jsou upevněny dopravní značky a seznam dopravních značek na příslušném sloupku. Značky jsou zobrazovány tak, jak je určeno vyhláškou. Detailní obsah směrových tabulí, resp. dodatkových tabulek, je zobrazen v připojené fotodokumentaci.

Intranet