Oceňování stromů a keřů

Ilustracni fotografie

Oceňování dřevin v mimolesním prostředí je úkonem, který může mít několik důvodů. Třemi základními jsou:

  1. převody nemovitostí (prodej, dědické řízení apod.)
  2. výpočet kompenzace ekologické újmy za kácené dřeviny (§ 9 odst. 1 zák. č. 114/92 Sb.)
  3. výpočet vzniklé újmy při poškození dřeviny (§ 86 odst. 2 zák. č. 114/92 Sb.)

První bod je řešen vyhláškou k zákonu o oceňování majetku (151/1997 Sb.), pro použití v případě dalších dvou bodů byla vytvořena metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les dle AOPK ČR. Poslední tři aktualizace metodiky zpracoval tým sestavený pro tyto účely naší společností ve spolupráci s pracovníky Mendelovy univerzity v Brně.

Oceňování dřevin zpracováváme pomocí obou metodických postupů. Posudky jsou většinou formalizované jako posudky soudně-znalecké a mohou sloužit jako podklad pro stanovení výše kompenzačních opatření či odvodů.

Intranet