ISAT - nástroj pro efektivní plánování péče

ISAT (Integrated System for Assessing Trees) představuje nástroj, který umožňuje efektivní správu dat velkých populací stromů. Slouží k plánování kontrol a prováděných aktualizací nebo k definici postupu při zadávání navržených pěstebních zásahů. Představuje unikátní a z uživatelského pohledu velmi jednoduchý postup, který umožňuje při kontrolách a ošetření preferovat plochy a jednotlivé stromy se zohledněním:

Tento postup slouží především k racionalizaci návrhů péče, kdy je možné na základě stanoveného finančního rámce vybrat právě ty nejdůležitější zásahy.

Metodu ISAT dělíme do tří úrovní na základě dostupných informací o spravovaném

První úroveň systému ISAT

K sestavení základního plánu je nezbytné získání alespoň následujících informací o zájmové populaci stromů:

Hodnota stability plochy a intenzitní třída údržby jsou údaje vztažené ke každé ploše. Je charakterizována z pohledu rozsahu možného selhání stromů a z pohledu frekvence využívání stanoviště a možnosti vzniku škod či újmy na zdraví osob v případě selhání.

Důležitou informací je časový koeficient, který člení plochy podle data poslední kontroly. Tímto je zajišťováno, aby nedocházelo k opomíjení ploch méně frekventovaných nebo s výskytem převážně mladých stromů.

Z výše uvedených údajů je vypočítána kategorie důležitosti každé plochy, která určuje její prioritu pro návrh dalšího postupu hodnocení stromů nebo pro stanovení režimu kontrol ploch v daném roce.

Výsledkem ISATu v první úrovni je seznam ploch v zájmovém území, které je nezbytné kontrolovat v daném roce.

Druhá úroveň systému ISAT

Pro možnost použití druhé úrovně ISATu je nutným podkladovým materiálem základní úroveň inventarizace, tzn. zjištění taxonů a dendrometrických parametrů stromů v zájmovém území.

Výsledkem ISATu druhé úrovně je opět seznam ploch určených ke kontrole v daném roce, to však již se zohledněním rozměrů stromů, tzn. plochy s většími stromy mají větší prioritu ve srovnání s plochami se stromy menších dimenzí.

Třetí úroveň systému ISAT

V rámci třetí fáze jsou již řešeny jednotlivé stromy. Podkladem ke zpracování ISATu v této úrovni je komplexní zhodnocení stavu stromů, včetně určení stability, vitality a zdravotního stavu každého stromu. Součástí hodnocení je již i definice plánu péče – tedy zásahů, které je třeba na jednotlivých stromech provést.

Výsledkem je vyčíslení množství a specifikace konkrétních stromů, které je nutné v daném roce zkontrolovat či ošetřit.

Systém ISAT napomáhá uživateli k nastavení kontrolního axiomu, tzn. navolení stromů, které je nutné kontrolovat každoročně (např. stromy s výrazně zhoršeným zdravotním stavem, stromy na extrémně frekventovaných stanovištích, stromy s instalovanými bezpečnostními vazbami apod.).

Výhodou celého systému je skutečnost, že uživatel definuje podmínky výběru ploch nebo stromů sám a to pomocí stanovení kontrolního intervalu (doby, za kterou mají být zkontrolovány všechny stromy) a plán pro daný rok je tedy možné sestavit na základě disponibilních prostředků. Tento kontrolní interval představuje v podstatě definici finančního rámce pro kontroly a ošetření stromů, který se může každoročně měnit. Plány kontrol a plány ošetření se tak odehrávají v rozsahu, daném aktuálními možnostmi správce s tím, že je zajištěna preference nejdůležitějších akcí.

Intranet