O nás

Společnost SAFE TREES, s.r.o. vznikla v roce 2004 a navázala tak na aktivity firmy LIST – Ing. Jaroslav Kolařík (založena 1994). V současné době je tvořena 15 odborníky, specializujícími se na projekční a inženýrskou činnost v oblasti arboristiky, zahradní architektury a technických inventarizací.

Mezi hlavní oblasti aktivit patří:

Inventarizace stromů

Analýzy počtu a stavu stromů v zájmových oblastech (parky, aleje, uliční stromořadí, doprovodná zeleň komunikací) vč. hodnocení stavu a návrhu optimálního typu péče. Data předáváme zákazníkům v digitální podobě v systému MyTrees.

Hodnocení provozní bezpečnosti stromů

Jsme jediným pracovištěm v ČR, které komerčně nabízí přístrojové hodnocení provozní bezpečnosti stromů metodou tahových zkoušek. V rámci vizuálních průzkumů využíváme speciální metodiky, na jejichž vývoji se aktivně podílíme. Především se jedná o metodu WLA.

Oceňování stromů a keřů

Jsme odborným garantem vývoje metodiky oceňování mimolesní zeleně pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Pro využívání profesionálními pracovníky jsme vyvinuli i softwarové vybavení (program Oceňování dřevin).

Pasportizace zeleně

Zpracování kvantitativní evidence rozlohy vegetačních ploch (trávníky, keře, plochy letniček a trvalek) a technických prvků (lavičky, lampy VO, dětská hřiště apod.) je základním podkladem pro kalkulaci optimálních nákladů vynakládaných městy na běžnou údržbu veřejně přístupných ploch zeleně. Data předáváme v systému MyTrees.

Pasporty komunikací

Pro účely kalkulace nákladů na letní a zimní údržbu zajišťujeme zpracování evidence rozloh a stavu komunikací vč. vybavenosti (dopravní značení apod.) Data předáváme v systému MyTrees.

Evidence doprovodné zeleně komunikací

Speciální oblastí zájmu je evidence stromů a jejich porostů, doprovázejících komunikace. Evidence stavu je zde zpracovávaná s hlavní pozorností věnovanou provozní bezpečnosti stromů. Součástí je i návrh míst pro nové výsadby a zpracování plánu péče o cenné stromy. Data předáváme v systému MyTrees.

Zahradně-architektonická projekce

Zajišťujeme zpracování architektonických studií a prováděcích projektů v návaznosti na předběžně zpracované inventarizace a průzkumy. Projekty obsahují kalkulaci obvyklých nákladů na jejich realizaci a dle indiv iduálních potřeb je možné je využít pro žádosti o dotace v různých dotačních titulech.

Administrace žádostí a grantů.

V návaznosti na zpracované inventarizace a projekty zajišťujeme i zpracování, podávání a administraci žádostí na různé podpůrné fondy. Jedná se především o Operační program Životní prostředí, Zemědělský intervenční fond a Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

Odborné poradenství

Vysokou kvalifikaci našich zaměstnanců a spolupracovníků naši klienti využívají i formou odborného poradenství. Mezi hlavní oblasti patří:

 • Fytopatologie (dřevní houby, hmyz, karanténní choroby)
 • Konflikt stromy x stavby
 • Ochrana stromů při stavební činnosti
 • Definice poškození dřevin
 • Speciální metody stabilizace stromů
 • Přírodě blízké typy ošetření, ochrana biotopů

Expertní studie

Naše společnost pravidelně zpracovává expertní studie, řešící přístup ke specifickým oblastem péče o veřejně přístupnou zeleň. Zadavateli studií jsou většinou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. V posledních letech jsme odevzdávali studie v následujících oblastech:

 • Vizuální metoda hodnocení provozní bezpečnosti stromů (WLA)
 • Metodika oceňování mimolesní zeleně
 • Definice poškození dřevin rostoucích mimo les
 • Ochrana stromů při stavební činnosti
 • Kompenzační opatření jako alternativa výsadeb při eliminaci ekologické/společenské újmy vznikající při kácení dřevin

Přednášky a školení

Zaměstnanci naší společnosti se pravidelně podílejí na přednáškové činnosti v řadě vzdělávacích institucí. Přednášky a školení realizujeme částečně pro účely pravidelných vzdělávacích programů terciálního typu vzdělání a částečně v rámci postgraduálních školení a kurzů. Hlavní organizace, se kterými v této oblasti pravidelně spolupracujeme jsou:

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta
 • Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Vyšší odborná škola zahradnická, Mělník
 • Schola Arboricultura, s.r.o.
Intranet